Stowarzyszenie Aktywny Senior Czarna Dąbrówka
ul. Słupska 27, KRS 0000669074, NIP 8421775435, REGON 366826742.

Statut

STOWARZYSZENIE Aktywny Senior  w Czarnej Dąbrówce

                                                 S T A T U T

                                                                                                                 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Aktywny Senior zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, apolitycznym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia społeczeństwa.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce ul. Słupska 27 77-116 Czarna Dąbrówka.

3. Stowarzyszenie działa na obszarze gminy Czarna Dąbrówka i całego kraju.

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, i działać na terenie  innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać etatowych pracowników.

7. Stowarzyszenie ma prawo używać sztandaru, oznak Stowarzyszenia, oraz pieczęci z nazwą Stowarzyszenia ze wskazaniem siedziby, oznaczeniem rejestrowym, nazwą banku i numerem konta bankowego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1.     8. Celami Stowarzyszenia są:

          1) Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim, w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych.

          2) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie dotyczących osób dojrzałych wiekowo, chorych i niepełnosprawnych.

          3) Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności.

          4) Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi na każdym etapie rozwoju ich osobowości;

          5) Propagowanie:
       a)
    badań naukowych dot. problematyki ludzi wieku dojrzałego;
       b)
  przedsiębiorczości wśród ludzi wieku dojrzałego i niepełnosprawnych.
       c) 
umożliwiania i ułatwiania dostępu do współczesnych rozwiązań techniki;
       d)
 tworzenia warunków do nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
       e)
tworzenia więzi międzypokoleniowych

          6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym jak m.in. przemoc, alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm.

          7) Zachęcanie do aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.

          Pielęgnowanie tradycji religijnych, kulturowych i narodowych.

          9) Popularyzacja osiągnięć osób i organizacji budujących pozytywny wizerunek gminy Czarna Dąbrówka;

        10) Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym promowanie właściwych postaw społeczeństwa.

        11) Ochrona i promocja zdrowia.

        12) Podejmowanie inicjatyw służących ograniczeniu wykluczenia społecznego, prawnego, ekonomicznego, medialnego i cyfrowego.
13) 
Promowanie idei wolontariatu osób starszych.

        9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, oraz edukacyjno-szkoleniowej;
2) Organizowanie wykładów, pogadanek, dyskusji, warsztatów, oraz imprez kulturalnych;
3) Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
4) Upowszechnianie nowoczesnych technik i mediów;
5) Współpracę z właściwymi zadaniowo organizacjami w przystosowaniu obiektów użyteczności publicznej do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się;
6) Organizację imprez o charakterze:
a)  rekreacyjno-sportowym i integracyjnym;
b)  patriotyczno-historycznym, religijnym i obrzędowym;
c)  turystyczno-wypoczynkowym.
7) Budowanie kontaktów międzypokoleniowych i międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności, oraz krzewienie dobrych praktyk w zakresie koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;
8) Kierowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do samorządowych i partnerskich organizacji zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych;
9) Współpracę z samorządami i organizacjami zrzeszającymi osoby starsze - w zakresie przygotowania perspektywicznego modelu ich funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim w gminie Czarna Dąbrówka oraz kraju.
10) Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, wyznaniowymi, pozarządowymi i biznesowymi.
11) Współpracę z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
12) Prowadzenie działań związanych z organizowaniem, promowaniem i wspieraniem wolontariatu.
13) Podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość osób dojrzałych.
14) Organizowanie i współorganizowanie projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami życia publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
1)  Zwyczajnych,
2)  Wspierających,
3)   Honorowych
12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
1) akceptuje statut;
2)  złoży deklarację członkowską na piśmie,
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i która złoży pisemną deklarację.
14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność społeczną, w tym szczególnie dla gminy Czarna Dąbrówka lub w rozwój Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd i przedstawiani na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
16. Członkowie zwyczajni mają prawo;
   1)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
   2)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
   4) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
   5) pracy i pobierania wynagrodzenia przy realizacji projektów.
17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
   1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
   2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3) regularnego opłacania składek.
18. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć, z głosem doradczym, w obradach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
19. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
    1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
    2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
        a) złamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
        b)  nieusprawiedliwionej absencji i nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, przez okres 1 roku;
   3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
   4) śmierci członka
   5) utraty praw obywatelskich, skazania na mocy prawomocnego wyroku sądu.
22. W przypadku zgłoszenia wniosku o skreślenie członka Stowarzyszenia, Zarząd przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w uzasadnionych przypadkach przedstawia sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
24. Na członka może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych lub rzeczowych na poczet Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
25. Władzami Stowarzyszenia są:
     1) Walne Zgromadzenie Członków,
     2) Zarząd,
     3) Komisja Rewizyjna.
26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
    2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
31. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
32. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od złożenia wniosku.
34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
35.  Jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, po upływie 30 minut. W II terminie – uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Nie dotyczy to głosowania zmian w statucie.
36. Zmiany w statucie, także w II terminie, wymagają obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia plus 1 osoba.
37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
     1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
     2) uchwalanie zmian statutu,
     3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
     4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     6) uchwalanie budżetu,
     7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
    9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
   10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
   11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
   13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd Stowarzyszenia
38.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
39.Zarząd składa się z co najmniej 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
40.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
41.Do kompetencji Zarządu należą:
    1) Realizacja celów Stowarzyszenia,
    2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
    3) Sporządzanie budżetu i planów pracy,
    4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
    5) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, w ramach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
   6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
   8) Przyjmowanie i skreślanie członków.
42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego.
44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1)  Kontrolowanie działalności Zarządu, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
    2) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków nie rzadziej niż jeden raz w roku.
    3) Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
   4) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub zebrania Zarządu,
   5) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
45. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonują, w drodze uchwały, pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
46. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
47. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
48. Środki finansowe pochodzą ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisy i odpisy podatkowe, zbiórek publicznych, subwencji osób prawnych , odsetek kont bankowych i płatnej działalności statutowej.
49. Stowarzyszenie może utworzyć fundusz rezerwowy, na który składają się w szczególności dotacje sponsorów. Zarząd w regulaminie określa zasady działania funduszu.
50. Wszelkie środki pieniężne powyżej 500 zł. muszą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
52. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika działających łącznie.
53. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków lub pracowników stowarzyszenia. Ograniczenie niniejsze dotyczy również osób bliskich członków organów Stowarzyszenia i pracowników (za osobę bliską uznaje się każdą osobę wymienioną w art. 20 pkt 7a Ustawy z 24 kwiet¬nia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz. Ust. Nr 96 poz. 873);
54. Stowarzyszenie nie przekazuje swojego majątku na rzecz , członków orga¬nów Stowarzyszenia lub jej pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach in¬nych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przeka¬zanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
55. Stowarzyszenie nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz, członków organów lub jej pracowników oraz osób im bliskich na zasadach in¬nych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpoś¬rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
56. Stowarzyszenie nie kupuje na zasadach szczególnych towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą , członkowie organów Stowarzyszenia, jej pracownicy lub osoby im bliskie.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
57. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
58. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia w drugim terminie po upływie 30 minut. W drugim terminie uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na listę obecnych członków.
59. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
60. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.
Podpisy:
1.Józef Natkaniec – prezes Zarządu –
2.Józef Łuków – wiceprezes Zarządu –
3.Anna Paul – sekretarz Zarządu –
4.Zofia Malek – skarbnik Zarządu –
5.Zdzisława Wenta – członek Zarządu –
Czarna Dąbrówka dn. 01.02.2017 r.

Administrator Józef Natkaniec